Säännöt ja ehdot

PINS -ETUOHJELMAN EHDOT (PÄIVITETTY 12.05.2020.)

Näissä PINS-etuohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt.

Määritelmät

1.1.  PINS – SIA “Loyalty Services” (Reg. No. 40103273540, Mukusalas street 42, Riga, LV-1004, Latvia).

1.2. Ohjelma -  PINS tarjoama ja ylläpitämä PINS-etuohjelma.

1.3. PINS - Yksiköt, joita Ohjelman puitteissa voidaan kerätä tuotteiden/palvelujen ostamiseksi Yhteistyökumppaneilta sekä vaihtaa Ohjelmaan kuuluviin tuotteisiin/palveluihin.

1.4. airBaltic (AS Air Baltic Corporation, rekisterinumero. 40003245752) - PINS-etuohjelman kumppani.

1.5.  Ehdot – nämä ehdot koskevat Ohjelman sääntöjä sekä ohjelman Jäseniä ja Kumppaneita sitovia menettelytapoja. Määritelmiä, joita ei ole sisällytetty Ehtoihin tulkitaan sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti.

1.6. Verkkopalvelu - PINS luoma verkkopalvelu, joka on saatavilla osoitteesta www.pins.co ja joka on suunniteltu Ohjelman Jäsenille verkkoprofiilien luomiseksi ja tilitietojen käyttämiseksi.

1.7. PINS-mobiilisovellus PINS kehittämä ohjelman mobiilisovellus, joka toimii ohjelman jäsenten mobiililaitteissa ja jossa he voivat luoda verkkoprofiilin sekä käyttää tilitietojaan.

1.8. PINS-jäsen tai Jäsen tarkoittaa henkilöä, joka on rekisteröitynyt Ohjelmaan tai jonka on rekisteröinyt Ohjelmaan tämän laillinen edustaja, ja joka on täyttänyt Hakemuslomakkeen ja jonka PINS on hyväksynyt osallistujaksi Ohjelmaan.

1.9. PINS VIP-jäsen tai VIP-jäsen PINS-jäsen, joka yhden vuoden aikana on tehnyt 60 yksisuuntaista lentoa airBalticilla ja saanut täten VIP-jäsenyyden, johon sovelletaan kaikkia PINS-jäseniin sovellettavia sääntöjä, jollei toisin mainita.

1.10. PINS Executive -jäsen tai Executive-jäsen PINS-jäsen, joka yhden vuoden aikana on tehnyt 30 yksisuuntaista lentoa airBalticilla ja saanut täten Executive-jäsenyyden, johon sovelletaan kaikkia PINS-jäseniin sovellettavia sääntöjä, jollei toisin mainita.

1.11. PINS-tili tai Tili PINS-jäsenelle rekisteröitymisen jälkeen avattu tili, joka on tarkoitettu Jäsenen keräämien ja/tai käyttämien pinssien kirjaamiseen. Jäsenen PINS-tili on saatavilla Jäsenen verkkoprofiilissa Ohjelman internetsivustolla.

1.12. PINS-jäsenien Yhteinen Tili tai Perhe & Ystävät -tili Verkkopalvelussa luotu tiliryhmä, joka mahdollistaa useiden siihen liitettyjen PINS-tilien pinssien yhdistämisen tarjoten siten uusia mahdollisuuksia pinssien käyttöön.

1.13. PINS-jäsennumero Kortissa ilmoitettu yksilöllinen Jäsenen tunnusnumero, joka on liitetty Tiliin.

1.14. Yhteistyökumppani PINS-yhteistyökumppani, joka on tehnyt pinssien keräämistä ja/tai käyttämistä koskevan sopimuksen PINS kanssa tai toisen sellaisen yrityksen kanssa, jolla on valtuudet tehdä sopimus PINS puolesta.

1.15. Kortti - Ohjelman jäsenkortti, jossa on PINS-jäsennumero. Valittavana on neljä eri korttityyppiä:

1.15.1. Henkilökohtainen kortti – PINS-kortti, jossa on PINS-jäsennumero, kortinhaltijan nimi ja Ohjelman mahdollinen jäsenyystaso.

1.15.2. Nimeämätön kortti – PINS-kortti, jossa on PINS-jäsennumero.

1.15.3. Väliaikainen kortti – paperinen kortti, joka on tulostettu PINS-jäsenen verkkoprofiilista, saatavilla PINS-mobiilisovelluksen kautta tai hakulomakkeella anottaessa.

1.15.4. Digitaalinen kortti on virtuaalinen PINS-kortti, jota voit käyttää heti kun olet ladannut PINS-mobiilisovelluksen.

1.16. Executive kortti – Executive-ohjelman jäsenelle annettu PINS-kortti, joka on varustettu jäsennumerolla ja joka mahdollistaa pinssien ja muiden etuoikeuksien saamisen airBalticin palveluja käyttäen, ja siihen sovelletaan kaikkia korttiin sovellettavia sääntöjä, jollei toisin mainita.

1.17. VIP-kortti – VIP-ohjelman jäsenelle annettu PINS-kortti, joka on varustettu jäsennumerolla ja joka mahdollistaa pinssien ja muiden etuoikeuksien saamisen airBalticin palveluja käyttäen, ja siihen sovelletaan kaikkia korttiin sovellettavia sääntöjä, jollei toisin mainita.

1.18. Hakemuslomake Ohjelman Verkkopalvelussa täytetty verkkolomake, paperinen hakemuslomake tai jollain muulla käytettävissä olevalla tavalla Verkkopalveluun rekisteröity tahdonilmaisu Ohjelmaan osallistumisesta.

2. Jäsenien kelpoisuusehdot

2.1 Hakemuslomakkeella henkilön tulee ilmoittaa lomakkeessa edellytetyt oikeat ja riittävät tiedot. Hakemuksessa ilmoitetun nimen ja sukunimen on vastattava henkilötodistuksen (passi, ajokortti, henkilökortti) tietoja.

2.2 Kuka tahansa täysi-ikäinen luonnollinen henkilö voi tulla PINS-jäseneksi. Sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia (kuten esimerkiksi alle 18-vuotiaat tai muutoin vajaavaltaiset), liittyminen Ohjelmaan edellyttää heidän vanhempansa, laillisen huoltajansa, edunvalvojansa tai muun kyseistä vajaavaltaista edustamaan oikeutetun henkilön antamaa suostumusta liittymiseen.

2.3. Osoite – hakulomakkeessa oleva Jäsenen ilmoittama osoite, johon lähetetään henkilökohtainen kortti tai muu ohjelmaan liittyvä posti.

3. Jäsenyyden alkaminen

3.1. Ainoastaan Hakemuslomakkeen jättäneet henkilöt voidaan hyväksyä Jäseniksi. Jäsenyys alkaa oikein täytetyn Hakemuslomakkeen jättämisestä.

3.2. Ohjelmaan liittyessään Jäsen hyväksyy Ohjelman Ehdot. Kulloinkin voimassaolevat Ehdot ovat saatavilla Ohjelman verkkosivulta.

3.3. Hakemus Ohjelmaan voidaan lähettää ja hyväksyntä jäseneksi saada vain kerran.

3.4. PINSon oikeus hylätä mikä tahansa jäsenhakemus Ohjelmaan, mikäli PINS katsoo sen perustelluksi mistä tahansa syystä.

3.5. Annettua Korttia saa käyttää vain Jäsen tai Jäsenen laillinen edustaja, eikä Jäsenellä ole oikeutta siirtää jäsenyyttään muille.

3.6 PINS pidättää itsellään oikeuden kieltää Jäseneltä statuksen, kuten Executive- tai VIP-statuksen, ja oikeuden päättää olemassa oleva status yksipuolisesti ja ilman ennakkovaroituksen antamista Jäsenelle.

4. PINS-tili

4.1. Jäsenelle avataan PINS-tili, kun Jäsenelle on myönnetty PINS-jäsenyys. Jäsenellä on oikeus ainoastaan yhteen PINS-tiliin. Jäsenellä voi olla enintään yksi PINS-Tili ja yksi Kortti, ellei näissä ehdoissa ole nimenomaisesti toisin mainittu.

4.2 Jos jäsenyyttä haetaan PINS-mobiilisovelluksen alustavan rekisteröintilomakkeen avulla, tili voidaan luoda vasta, kun täydellinen rekisteröinti on tehty mobiilisovelluksen kautta.

4.3. Jos Jäsenellä on useampi kuin yksi PINS-tili, PINS on oikeus sulkea ilmoituksetta kaikki tilit, joilla ei ole pinssejä.

4.4. Jos Jäsenellä on useampia Tilejä, joille on annettu pinssejä, pinssit siirretään Jäsenen määrittämälle PINS-tilille, josta tulee Jäsenen vakituinen PINS-tili.

4.5. Tili on liitetty Verkkopalvelussa Jäsenen määrittämään yksilölliseen sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää vain yhdessä Tilissä.

 4.6. Kerätyt PINSit voidaan tarkistaa Ohjelman Hakemuksessa tai Mobiilisovelluksessa käyttäen Jäsenen verkkoprofiilin tietoja (syöttämällä PINSin rekisteröinnin yhteydessä käytetty sähköpostiosoite ja salasana). Jos jäsen havaitsee mitään virheitä tiliotteessaan, hänen on tiedotettava tästä PINSin Jäsenpalveluun (puhelinnumerot: +371 67 280 280 Latviassa, +372 630 6660 Virossa, +370 700 55 665 in Liettuassa; www.pins.co) kuukauden sisällä ostopäivästä, ellei toisin ole sovittu. Tämän ajanjakson jälkeen katsotaan, että Jäsen on hyväksynyt Tilin olemassa olevan saldon ja tietoja ei korjata.

4.7. PINS-jäsenien Yhteinen Tili

4.7.1 Verkkopalvelu mahdollistaa useiden Jäsenien liittämisen samaan Tiliin yhdeksi ryhmäksi. Yhteinen Tili voidaan luoda ja siihen voidaan lisätä uusia Jäseniä Ohjelman verkkosivustolla.

4.7.2. Yhteen Yhteiseen Tiliin voidaan liittää enintään kahdeksan (8) Jäsentä. Kukin Jäsen voi olla mukana vain yhdessä Yhteisessä Tilissä.

4.7.3. Yhteisen Tilin luoneesta Jäsenestä tulee myös Yhteisen Tilin ylläpitäjä, jolla on oikeus lisätä Yhteiseen Tiliin muita Jäseniä. Yhteisen Tilin luonut Jäsen vastaa siitä, että sillä on oikeus liittää muut Jäsenet Yhteiseen Tiliin.

4.7.4. Luomalla Yhteisen Tilin ylläpitäjä ottaa vastuun kaikista Tilin toiminnoista, mukaan lukien Tilin muiden Jäsenien Ohjelman ehtojen mukaisesta toiminnasta.

4.7.5. Kaikki Yhteisen Tilin Jäsenet kerryttävät pinssejä samalle Yhteiselle Tilille. Yhteisen Tilin ylläpitäjällä on oikeus käyttää myös muiden Jäsenien kerryttämiä pinssejä lunastaakseen Ohjelmassa tarjottavia etuisuuksia. Yhteisen tilin ylläpitäjällä on oikeus antaa ryhmän Jäsenille valtuudet käyttää Yhteisen Tilin pinssejä.

4.7.6. Poistaakseen yksittäisen Jäsenen Yhteisestä Tilistä, ryhmän ylläpitäjän tulee ottaa yhteyttä PINS-asiakaspalveluun. Yhteisen Tilin luonut Jäsen vastaa siitä, että sillä on oikeus poistaa Jäsen Yhteisestä Tilistä.

4.7.7. Kun jäsen lähtee pois Yhteistililtä, kaikki hänen omalle Tililleen kerätyt ja vielä käyttämättömät PINSit jäävät Jäsentilille pois lähtiessä.

4.7.8. Suostumalla liittymään ryhmään, Tilin Omistaja vahvistaa, että häntä sitovat näiden Ehtojen Kohdassa 4.7. kuvatut hallinnointisäännöt. 

5. PINS-kortit

5.1. Kun Jäsen hakee Ohjelmaan jonkin Yhteistyökumppanin kautta, Jäsen voi saada Nimeämättömän kortin. Jotta Jäsen voi liittyä Ohjelmaan, hänen tulee aktivoida korttinsa Ohjelman verkkopalvelussa pian Kortin vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen hän saa aktivointia koskevan sähköpostivahvistuksen, tai täyttää Kortin mukana toimitettu Hakemuslomake.

5.2. Kun ohjelmaan haetaan mobiilisovelluksen kautta, jäsen tunnistetaan tekstiviestitse ja hän saa mobiilisovellukseen sähköisen kortin.

5.3. Kun osallistuja on ilmoittautunut ohjelmaan verkossa, hän voi käyttää sovelluksessa digitaalista korttia tai tarvittaessa tilata muovikortin avaamalla profiilinsa. Sen jälkeen henkilökohtainen PINS-kortti lähetetään osallistujan osoitteeseen.

5.4. Kortti on PINS-yhtiön omaisuutta, ja se tulee pyydettäessä palauttaa PINS-yhtiölle.

6. Pinssien kertyminen

6.1. Ohjelmaan hyväksyttyjä palveluja tai tuotteita käyttäessä tai hankkiessa Jäsenen on pinssien keräämiseksi esitettävä oma PINS-jäsennumeronsa ja/tai PINS-korttinsa, tai jokin muu Kortti, joka oikeuttaa pinssien keräämiseen. PINS myöntää kerätyt pinssit Jäsenen tilille Ohjelman Yhteistyökumppaneilta saamansa tiedon perusteella viimeistään kunkin kalenterikuukauden jälkeen kohtuullisessa ajassa. Mikäli pinssit eivät automaattisesti tallennu Jäsenen tilille, Jäsen voi pyytää puuttuvat pinssit Verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä PINS-asiakaspalveluun. Jos Korttia tai PINS-jäsennumeroa ei esitetä, etuja ei voi saada.

6.2. Tekemällä ostoksen Kumppanien kaupoissa millä tahansa PINS-maksukortilla, voidaan PINSejä kerätä molemmista tapahtumista.6.3. Kukin Yhteistyökumppani on yksinomaisessa vastuussa omista tarjouksista ja eduistaan, eikä PINS vastaa näistä. Tarjouksiin ja etuihin voivat soveltua kyseisen Yhteistyökumppanin omat ehdot.

6.4. Pinssejä ei myönnetä tuotteista/palveluista, joiden osalta:

6.4.1. tuotetta tai palvelua ei ole maksettu;

6.4.2. niiden arvo on jo hyvitetty tai korvattu käteisellä;

6.4.3. niiden voimassaolo on päättynyt; tai

6.4.4. ne on saatu laittomasti.

6.5. Jotkin kumppanit eivät välttämättä myönnä PINSejä, jos käytetään Väliaikaista tai Digitaalista korttia. Pinssien kertyminen kunkin Yhteistyökumppanin palveluiden tai tuotteiden hankinnasta riippuu kunkin Yhteistyökumppanin ja Ohjelman välisestä sopimuksesta, jossa määritellään ehdot Jäsenille myönnettävien pinssien määrästä.  Jotkin kumppanit eivät välttämättä hyväksy pinssien keräämistä väliaikaisen tai sähköisen kortin avulla.

6.6. Jäsenen pinssit kirjataan näiden Ehtojen mukaisesti kaikkien niiden Yhteistyökumppanin palvelujen osalta, joista on oikeus saada pinssejä ja jotka saadaan Ohjelmaan hakemisen ja PINS-tilin rekisteröimisen välillä.

6.7. Mikäli Yhteistyökumppanilla on jäsentasojärjestelmä koskien pinssien kerryttämistä, sovelletaan tällaiseen järjestelmään kyseisen Yhteiskumppanin ehtoja.

6.8 Kaikki ilmoitukset muista pinssien keräystavoista, joita ei mainita näissä Ehdoissa, julkaistaan erikseen PINS-tiedotteissa Ohjelman Verkkopalvelussa.

7. Pinssien käyttäminen

7.1. Kerätyt pinssit voidaan käyttää heti kun Jäsenen Kortti on aktivoitu ja kyseessä olevien tuotteiden/palveluiden hankkimiseen vaadittava määrä pinssejä on kertynyt Jäsenen Tilille.

 7.2. Ohjelmassa tarjotaan mahdollisuus käyttää kerätyt PINSit verkkokaupassa: spend.pinsforme.com. Tekemällä ostoksen Jäsen vahvistaa, että hän on lukenut verkkokaupan ehdot etukäteen ja että hän ei vastusta niitä.

 7.3. Tuotteiden / palveluiden saatavuus saattaa riippua niiden saatavuudesta Kumppanin varastolla tai muista Kumppanin olosuhteista. Tuotteita / palveluita ei voida yhdistää mihinkään muihin tarjouksiin tai erityisyyksiin, ellei toisin ole osoitettu. Lisätietoa tuotteiden / palveluiden saatavuudesta sekä erityisolosuhteista on saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta spend.pinsforme.com tai kultakin Kumppanilta.

7.4. Tuotteen/palvelujen hankkimisen jälkeen viiteasiakirjat (palkintoliput ja/tai muut ostotositteet) lähetetään Jäsenen määrittämään osoitteeseen. Asiakirjatlähetetään sähköisesti. Palautuskäytännöstä ja palvelujen hinnoista saa tietoa useista PINS-tietomateriaaleista ja/tai Yhteistyökumppanilta. PINS-asiakaspalvelu vastaa myös tätä aihetta koskeviin kyselyihin.

7.5. Jos Jäsen haluaa palauttaa saamansa tuotteen Kumppanille tuotepalautuksia koskevien kuluttajansuojalakien nojalla, mukaan lukien etäsopimuksia koskevat säädökset, kun tuote on saatu kerättyjen pinssien vastineeksi ja Jäsen kykenee esittämään asiakirjoja palautuksen tueksi, Jäsenelle maksetaan vain näissä tukiasiakirjoissa mainittu tuotteen arvo. Kerättyjä pinssejä ei poisteta, vaan ne hyvitetään takaisin Jäsentilille. Jos ostos on maksettu Yhteistililtä, pinssit palautetaan Tilille, josta ostos tehtiin.

8. Pinssien voimassaolo

8.1. Pinssit ovat voimassa kolme (3) vuotta alkaen kertymispäivästä (pinsseihin oikeuttavan tuotteen/palvelun ostopäivä). Tiettyjä Yhteistyökumppaneiden tuotteiden tai palvelujen ostamisesta kertyneitä pinssejä voi koskea edellä mainitusta poikkeavat voimassaoloajat. Tiedot poikkeavista voimassaoloajoista on saatavilla Ohjelman verkkosivuilta ja kyseiseltä Yhteistyökumppanilta.

8.2. VIP- ja Executive-ohjelman jäsenten pinsseillä ei ole voimassaoloaikaa; niitä ei poisteta, kunhan jäsen säilyttää status-tasonsa. Heti kun jäsen menettää VIP- tai Executive-jäsenyyden, käyttämättömiä pinssejä ei jatketa eikä korvata millään muulla tavalla, ja ne poistetaan sinä päivänä, jolloin on kulunut kolme vuotta saamispäivästä.

9. VIP- ja Executive-ohjelman jäsenyyden säilyttäminen

9.1. Executive-jäsenyyden säilyttämiseksi vuoden kuluttua sen saamisesta tulee Executive-jäsenen tehdä 25 yksisuuntaista lentoa airBalticilla seuraavan jäsenyysvuoden aikana. Jos tarvittavaa lentojen tai status-pistemäärää ei saavuteta, jäsen menettää Executive-jäsenyyden.

9.2. Jos Executive-jäsenyyttä ylläpidetään vielä vuoden, jäsen saa uudistetun Executive-kortin, joka on voimassa vuoden ajan jäsenyyden saamispäivästä. Jos jäsenyys on menetetty, uusi henkilökohtainen määräajaton PINS-kortti lähetetään jäsenen hakemuslomakkeessa määritettyyn osoitteeseen.

9.3. VIP-jäsenyyden säilyttämiseksi vuoden kuluttua sen saamisesta tulee VIP-jäsenen tehdä 50 yksisuuntaista lentoa airBalticilla seuraavan jäsenyysvuoden aikana. Jos tarvittavaa lentojen tai status-pistemäärää ei saavuteta, jäsen menettää VIP-jäsenyyden ja saa Executive-jäsenyyden.

9.4. Jos VIP-jäsenyyttä ylläpidetään vielä vuoden, jäsen saa uudistetun VIP-kortin, joka on voimassa vuoden ajan jäsenyyden saamispäivästä. Jos jäsenyys on menetetty, uusi henkilökohtainen määräajaton PINS-kortti lähetetään jäsenen hakemuslomakkeessa määritettyyn osoitteeseen.

10. Verot, lisämaksut ja palvelumaksut

10.1. Pinsseillä hankinttujen lentojen osalta Jäsen vastaa kaikista lisäkuluista kuten veroista (esim. lentokenttäverot ja -maksut, turvatarkastusmaksut, toimitusmaksut), lisämaksuista (esim. vakuutusmaksut) sekä palvelumaksuista (esim. varauksen muutosmaksut), ellei Yhteistyökumppani erikseen toisin ilmoita.

11. Ehtojen rikkominen, jäsenyyden päättyminen, ohjelmapäivitykset

11.1.  Jäsenellä on oikeus päättää Ohjelman jäsenyys milloin tahansa tiedottamalla siitä PINSille kirjallisesti. Tässä tapauksessa kerättyjä PINSejä ei hyvitetä tai muutoin kompensoida ja ne eivät ole siirrettävissä.

11.2. PINS voi päättää Jäsenen osallistumisen Ohjelmaan, jos seuraavia ei korjata ennakkovaroituksen saamisen jälkeen:

11.2.1. Epätarkkoja henkilötietoja tai;

11.2.2. Sellaista vahinkoa PINSille ja / tai PINSin Kumppaneille ja / tai heidän työntekijöilleen tai muille Ohjelman Jäsenille, joka on aiheutunut Jäsenen suorittamien toimien tai laiminlyöntien seurauksena.

11.3. Edellä mainituissa tapauksissa PINS pidättää itsellään oikeuden jäädyttää Jäsenen tili, kunnes se päättää lopettaa sen tai kunnes Jäsen pyytää tilin lopettamista.

11.4. Kun PINS on lopettanut Jäsenen osallistumisen Ohjelmaan, sitä ei voida enää jatkaa.

11.5. Nämä ehdot pysyvät voimassa Jäsenen jäsenyysehtoina Ohjelman jäsenyyden lopettamiseen saakka.

11.6. Nämä ehdot pysyvät voimassa Jäsenen jäsenyysehtoina Ohjelman jäsenyyden lopettamiseen saakka.

11.7. PINS pidättää itsellään oikeuden peruuttaa Ohjelma milloin tahansa tai korvata sen muulla ohjelmalla.

12. Tietosuoja

12.1. PINS käsittelee henkilötietoja tietosuojaa ja tietojen käsittelyä koskevan EU-lainsäädännön ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja tavoista, joilla PINS käsittelee henkilötietoja, löytyy PINS-yhtiön tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteesta www.pins.co.

12.2. Jäsenen, joka houkuttelee ohjelmaan uusia jäseniä lähettämällä mahdollisen uuden jäsenen henkilötietoja PINS-yhtiölle, on hankittava kyseisen henkilön suostumus PINS-yhtiön tekemälle henkilötietojen käsittelylle tai muutoin varmistettava, että tällaiset mahdollisen uuden jäsenen henkilötiedot annetaan PINS-yhtiölle tietosuojaa ja tietojen käsittelyä koskevan EU-lainsäädännön ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Jäsen ei saa palkkiota tai hyvitystä tällaisten uusien jäsenten houkuttelusta, ellei asiasta ole nimenomaisesti sovittu.

13. Muut ehdot

13.1. Jäsenellä on velvollisuus käyttää ja säilyttää Korttia huolellisesti. Jäsenen tulee pyrkiä suojamaan Kortti korkeilta lämpötiloilta, sähkömagneettisilta vaikutuksilta ja mekaanisilta vaurioilta.

13.2. Jos Kortti hukkuu, varastetaan tai vaurioituu tai joku muu henkilö käyttää sitä ilman Jäsenen lupaa (tai jos Jäsenen Tiliä käyttää toinen henkilö), Jäsenen on ilmoitettava siitä välittömästi PINS-asiakaspalveluun. Jäsen on vastuussa kaikista Kortin tai tilitietojen käyttöyrityksistä, kunnes asiasta on ilmoitettu PINS-asiakaspalveluun. Uusi Kortti myönnetään maksutta.

13.3. PINS toimii hyvässä uskossa ja pidättää itsellään oikeuden muokata tai tehdä lisäyksiä näihin Ehtoihin, tuotteisiin / palveluihin, tuoteiden / palveluiden määrään, Kumppaneihin, jotka osallistuvat Ohjelmaan tai missään muissa ohjelma-asiakirjoissa asetettuihin PINS-menettelytapoihin, aina kun tällaisia muutoksia pidetään tarpeellisina. Tällaisten muutoksien ja lisäysten katsotaan olevan hyväksyttyjä, jos Jäsen jatkaa osallistumistaan Ohjelmaan tai jos kirjallisia vastalauseita ei ole lähetetty kuukauden sisällä Ehtojen julkaisemisesta. Jos jäsen ei hyväksy Ohjelman muutoksia, hän voi peruuttaa jäsenyytensä näiden Ehtojen Artiklan 11.1 mukaisesti.

14. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

14.1. Latvian tasavallan lait säätelevät näiden Ehtojen kelpoisuutta, rakennetta ja suorituskykyä ja ne ovat Latvian tuomioistuinten lainkäyttövallan alaisia.

14.2. Jos jokin edellä mainituista ehdoista ei ole lain mukaan voimassa kokonaan tai osittain, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Näillä ehdoilla ei poiketa Jäsenelle sovellettavan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista.

14.3. Mikäli näitä Ehtoja voidaan tulkita eri tavoin eri kielillä, englanninkielisellä versiolla on etusija.