Säännöt ja ehdot

PINS -ETUOHJELMAN EHDOT (PÄIVITETTY 1.8.2016)

Näissä PINS-etuohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt.

Määritelmät

1.1 PINS.CO PINS Finland Oy (y-tunnus: 2559717-3, osoite: Tekniikantie 14, 02150 Espoo, Suomi) ja SIA PINS.CO (rekisterinumero: 40103273540, osoite: Kaļķu ielu 12, Rīga, LV-1050, Latvia) yhdessä.
1.2
Ohjelma
PINS.CO:n luoma ja Suomessa PINS Finland Oy:n tarjoama ja ylläpitämä PINS-etuohjelma.
1.3 Pinssi Yksiköt, joita Ohjelman puitteissa voidaan kerätä tuotteiden/palvelujen ostamiseksi Yhteistyökumppaneilta sekä vaihtaa Ohjelmaan kuuluviin tuotteisiin/palveluihin.
1.4 Ehdot Nämä Ohjelman Jäseniä ja Yhteistyökumppaneita sitovat Ohjelman sääntöjä ja menettelyjä koskevat ehdot.
1.5 Verkkopalvelu PINS.CO:n luoma verkkopalvelu, joka on saatavilla osoitteesta www.pins.fi ja joka on suunniteltu Ohjelman Jäsenille verkkoprofiilien luomiseksi ja tilitietojen käyttämiseksi.
1.6 PINS-mobiilisovellus PINS.CO:n kehittämä ohjelman mobiilisovellus, joka toimii ohjelman jäsenten mobiililaitteissa ja jossa he voivat luoda verkkoprofiilin sekä käyttää tilitietojaan.
1.7 PINS-jäsen tai Jäsen Henkilö, joka on hyväksytysti rekisteröitynyt Ohjelmaan ja joka on hyväksynyt nämä Ehdot. Rekisteröitymisen voi tehdä henkilö itse tai sen voi tehdä hänen puolestaan hänen edustajansa, jolla on siihen oikeus.
1.8 PINS-tili tai Tili PINS-jäsenelle rekisteröitymisen jälkeen avattu tili, joka on tarkoitettu Jäsenen keräämien ja/tai käyttämien pinssien kirjaamiseen. Jäsenen PINS-tili on saatavilla Jäsenen verkkoprofiilissa Ohjelman internetsivustolla.
1.9 PINS-jäsenien Yhteinen Tili tai Perhe & Ystävät -tili Verkkopalvelussa luotu tiliryhmä, joka mahdollistaa useiden siihen liitettyjen PINS-tilien pinssien yhdistämisen tarjoten siten uusia mahdollisuuksia pinssien käyttöön.
1.10 PINS-jäsennumero Kortissa ilmoitettu yksilöllinen Jäsenen tunnusnumero, joka on liitetty Tiliin.
1.11 Yhteistyökumppani PINS.CO-yhteistyökumppani, joka on tehnyt pinssien keräämistä ja/tai käyttämistä koskevan sopimuksen PINS.CO:n kanssa tai toisen sellaisen yrityksen kanssa, jolla on valtuudet tehdä sopimus PINS.CO:n puolesta.
1.12 Kortti
Ohjelman jäsenkortti, jossa on PINS-jäsennumero. Kortteja on kolmenlaisia:
  • Henkilökohtainen kortti – PINS-kortti, jossa on PINS-jäsennumero, kortinhaltijan nimi ja Ohjelman mahdollinen jäsenyystaso. 
  • Nimeämätön kortti – PINS-kortti, jossa on PINS-jäsennumero.
  • Väliaikainen kortti – paperinen kortti, joka on tulostettu PINS-jäsenen verkkoprofiilista, saatavilla PINS-mobiilisovelluksen kautta tai hakulomakkeella anottaessa.
1.13 Hakemuslomake Ohjelman Verkkopalvelussa täytetty verkkolomake, paperinen hakemuslomake tai jollain muulla käytettävissä olevalla tavalla Verkkopalveluun rekisteröity tahdonilmaisu Ohjelmaan osallistumisesta.
 
1 Jäsenien kelpoisuusehdot
 
1.1 Hakemuslomakkeella henkilön tulee ilmoittaa lomakkeessa edellytetyt oikeat ja riittävät tiedot. Hakemuksessa ilmoitetun nimen ja sukunimen on vastattava henkilötodistuksen (passi, ajokortti, henkilökortti) tietoja.
1.2 Kuka tahansa täysi-ikäinen luonnollinen henkilö voi tulla PINS-jäseneksi. Sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia (kuten esimerkiksi alle 18-vuotiaat tai muutoin vajaavaltaiset), liittyminen Ohjelmaan edellyttää heidän vanhempansa, laillisen huoltajansa, edunvalvojansa tai muun kyseistä vajaavaltaista edustamaan oikeutetun henkilön antamaa suostumusta liittymiseen.
 
2 Jäsenyyden alkaminen
 
2.1 Ainoastaan Hakemuslomakkeen jättäneet henkilöt voidaan hyväksyä Jäseniksi. Jäsenyys alkaa oikein täytetyn Hakemuslomakkeen jättämisestä. 
2.2 Ohjelmaan liittyessään Jäsen hyväksyy Ohjelman Ehdot. Kulloinkin voimassaolevat Ehdot ovat saatavilla Ohjelman verkkosivulta. 
2.3 PINS.CO:lla ja PINS Finlandilla on oikeus hylätä mikä tahansa jäsenhakemus Ohjelmaan, mikäli PINS.CO katsoo sen perustelluksi mistä tahansa syystä.
2.4 Annettua Korttia saa käyttää vain Jäsen tai Jäsenen laillinen edustaja, eikä Jäsenellä ole oikeutta siirtää jäsenyyttään muille.
 
3 PINS-tili
 
3.1 Jäsenelle avataan PINS-tili, kun Jäsenelle on myönnetty PINS-jäsenyys. Jäsenellä on oikeus ainoastaan yhteen PINS-tiliin. Jos jäsenyyttä haetaan PINS-mobiilisovelluksen alustavan rekisteröintilomakkeen avulla, tili voidaan luoda vasta, kun täydellinen rekisteröinti on tehty mobiilisovelluksen kautta.
3.2 Jos Jäsenellä on useampi kuin yksi PINS-tili, PINS.CO:lla on oikeus sulkea ilmoituksetta kaikki tilit, joilla ei ole pinssejä.
3.3 Jos Jäsenellä on useampia Tilejä, joille on annettu pinssejä, pinssit siirretään Jäsenen määrittämälle PINS-tilille, josta tulee Jäsenen vakituinen PINS-tili.
3.4 Tili on liitetty Verkkopalvelussa Jäsenen määrittämään yksilölliseen sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää vain yhdessä Tilissä.
3.5 Kerätyt pinssit voidaan tarkistaa Verkkopalvelussa. Jos Jäsen havaitsee tiliotteessa virheitä, Jäsenen tulee ottaa yhteyttä PINS-asiakaspalveluun kolmen (3) kuukauden sisällä ostopäivästä. Tämän ajanjakson kuluttua Jäsenen katsotaan hyväksyneen olemassa oleva Tilin saldo eikä tietoja korjata. PINS-asiakaspalvelun yhteystiedot on saatavilla Ohjelman verkkosivuilla.
3.6 PINS-jäsenien Yhteinen Tili
3.6.1 Verkkopalvelu mahdollistaa useiden Jäsenien liittämisen samaan Tiliin yhdeksi ryhmäksi. Yhteinen Tili voidaan luoda ja siihen voidaan lisätä uusia Jäseniä Ohjelman verkkosivustolla.
3.6.2 Yhteen Yhteiseen Tiliin voidaan liittää enintään kahdeksan (8) Jäsentä. Kukin Jäsen voi olla mukana vain yhdessä Yhteisessä Tilissä.
3.6.3 Yhteisen Tilin luoneesta Jäsenestä tulee myös Yhteisen Tilin ylläpitäjä, jolla on oikeus lisätä Yhteiseen Tiliin muita Jäseniä. Yhteisen Tilin luonut Jäsen vastaa siitä, että sillä on oikeus liittää muut Jäsenet Yhteiseen Tiliin. 
3.6.4 Luomalla Yhteisen Tilin ylläpitäjä ottaa vastuun kaikista Tilin toiminnoista, mukaan lukien Tilin muiden Jäsenien Ohjelman ehtojen mukaisesta toiminnasta. 
3.6.5 Kaikki Yhteisen Tilin Jäsenet kerryttävät pinssejä samalle Yhteiselle Tilille. Yhteisen Tilin ylläpitäjällä on oikeus käyttää myös muiden Jäsenien kerryttämiä pinssejä lunastaakseen Ohjelmassa tarjottavia etuisuuksia. Yhteisen tilin ylläpitäjällä on oikeus antaa ryhmän Jäsenille valtuudet käyttää Yhteisen Tilin pinssejä.
3.6.6 Poistaakseen yksittäisen Jäsenen Yhteisestä Tilistä, ryhmän ylläpitäjän tulee ottaa yhteyttä PINS-asiakaspalveluun. Yhteisen Tilin luonut Jäsen vastaa siitä, että sillä on oikeus poistaa Jäsen Yhteisestä Tilistä.
 
4 PINS-kortit
 
4.1 Kun Jäsen hakee Ohjelmaan jonkin Yhteistyökumppanin kautta, Jäsen voi saada Nimeämättömän kortin. Jotta Jäsen voi liittyä Ohjelmaan, hänen tulee aktivoida korttinsa Ohjelman verkkopalvelussa pian Kortin vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen hän saa aktivointia koskevan sähköpostivahvistuksen, tai täyttää Kortin mukana toimitettu Hakemuslomake. 
4.2 Kun Kortin mukana tullut paperinen Hakemuslomake on toimitettu lomakkeessa olevaan osoitteeseen ja aktivointia koskeva sähköpostiviesti on vastaanotettu ja vahvistettu (Jäsen hyväksyy profiilinsa tiedot), tai kun Ohjelmaan on haettu verkossa, Henkilökohtainen kortti lähetetään Jäsenen osoitteeseen. Henkilökohtaiset PINS-kortit Euroopan ulkopuolella oleviin paikkoihin postitetaan, kun jäsen on suorittanut PINS-ohjelmassa ensimmäisen suoritusperusteisen liiketoimensa.
4.3 Kun ohjelmaan haetaan mobiilisovelluksen kautta, jäsen tunnistetaan tekstiviestitse ja hän saa mobiilisovellukseen sähköisen kortin. Henkilökohtainen kortti lähetetään, kun PINS-ohjelmaan rekisteröityminen on suoritettu loppuun.
 
5 Pinssien kertyminen
 
5.1 Ohjelmaan hyväksyttyjä palveluja tai tuotteita käyttäessä tai hankkiessa Jäsenen on pinssien keräämiseksi esitettävä oma PINS-jäsennumeronsa ja/tai PINS-korttinsa, tai jokin muu Kortti, joka oikeuttaa pinssien keräämiseen. PINS.CO myöntää kerätyt pinssit Jäsenen tilille Ohjelman Yhteistyökumppaneilta saamansa tiedon perusteella viimeistään kunkin kalenterikuukauden jälkeen kohtuullisessa ajassa. Mikäli pinssit eivät automaattisesti tallennu Jäsenen tilille, Jäsen voi pyytää puuttuvat pinssit Verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä PINS-asiakaspalveluun. Jos Korttia tai PINS-jäsennumeroa ei esitetä, etuja ei voi saada.
5.2 Kukin Yhteistyökumppani on yksinomaisessa vastuussa omista tarjouksista ja eduistaan, eikä PINS.CO vastaa näistä. Tarjouksiin ja etuihin voivat soveltua kyseisen Yhteistyökumppanin omat ehdot.
5.3 Pinssejä ei myönnetä tuotteista/palveluista, joiden osalta:
5.3.1 tuotetta tai palvelua ei ole maksettu;
5.3.2 niiden arvo on jo hyvitetty tai korvattu käteisellä; 
5.3.3 niiden voimassaolo on päättynyt; tai
5.3.4 ne on saatu laittomasti.
5.4 Pinssien kertyminen kunkin Yhteistyökumppanin palveluiden tai tuotteiden hankinnasta riippuu kunkin Yhteistyökumppanin ja Ohjelman välisestä sopimuksesta, jossa määritellään ehdot Jäsenille myönnettävien pinssien määrästä.  Jotkin kumppanit eivät välttämättä hyväksy pinssien keräämistä väliaikaisen tai sähköisen kortin avulla.
 Jäsenen pinssit kirjataan näiden Ehtojen mukaisesti kaikkien niiden Yhteistyökumppanin palvelujen osalta, joista on oikeus saada pinssejä ja jotka saadaan Ohjelmaan hakemisen ja PINS-tilin rekisteröimisen välillä.
5.5 Mikäli Yhteistyökumppanilla on jäsentasojärjestelmä koskien pinssien kerryttämistä, sovelletaan tällaiseen järjestelmään kyseisen Yhteiskumppanin ehtoja.
5.6 Kaikki ilmoitukset muista pinssien keräystavoista, joita ei mainita näissä Ehdoissa, julkaistaan erikseen PINS-tiedotteissa Ohjelman Verkkopalvelussa. 
 
6 Pinssien käyttäminen
 
6.1 Kerätyt pinssit voidaan käyttää heti kun Jäsenen Kortti on aktivoitu ja kyseessä olevien tuotteiden/palveluiden hankkimiseen vaadittava määrä pinssejä on kertynyt Jäsenen Tilille.
6.2 Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden käyttää pinssejä tietyissä kaupoissa ja verkkokaupoissa. Tällaiset kaupat on lueteltu Ohjelman Verkkopalvelussa. Tehdessään oston Jäsen vahvistaa, että hän on lukenut verkkokaupan ehdot etukäteen ja että hän hyväksyy kyseiset ehdot.
6.3 PINS.CO ei takaa pinsseillä lunastettavien tuotteiden/palvelujen saatavuutta.  Lisätietoa tuotteiden/palveluiden saatavuudesta ja erityisistä ehdoista on saatavilla Ohjelman verkkosivulla tai Yhteistyökumppanilta.
6.4 Tuotteen/palvelujen hankkimisen jälkeen viiteasiakirjat (palkintoliput ja/tai muut ostotositteet) lähetetään Jäsenen määrittämään osoitteeseen. Asiakirjatlähetetään sähköisesti. Palautuskäytännöstä ja palvelujen hinnoista saa tietoa useista PINS-tietomateriaaleista ja/tai Yhteistyökumppanilta. PINS-asiakaspalvelu vastaa myös tätä aihetta koskeviin kyselyihin.
6.5 Jos Jäsen haluaa palauttaa kerätyillä pinsseillä hankitun tuotteen ja pystyy esittämään vaaditut asiakirjat, Jäsenelle hyvitetään viiteasiakirjoissa mainittu määrä pinssejä. Jos hankinta suoritetaan Yhteiseltä Tililtä, pinssit hyvitetään Yhteiselle Tilille. Palautukseen sovelletaan Verkkopalvelussa esillä olevia palautusta koskevia ehtoja.
 
7 Pinssien voimassaolo
 
7.1 Pinssit ovat voimassa kolme (3) vuotta alkaen kertymispäivästä (pinsseihin oikeuttavan tuotteen/palvelun ostopäivä). Tiettyjä Yhteistyökumppaneiden tuotteiden tai palvelujen ostamisesta kertyneitä pinssejä voi koskea edellä mainitusta poikkeavat voimassaoloajat. Tiedot poikkeavista voimassaoloajoista on saatavilla Ohjelman verkkosivuilta ja kyseiseltä Yhteistyökumppanilta. 
 
8 Verot, lisämaksut ja palvelumaksut
 
8.1 Pinsseillä hankinttujen lentojen osalta Jäsen vastaa kaikista lisäkuluista kuten veroista (esim. lentokenttäverot ja -maksut, turvatarkastusmaksut, toimitusmaksut), lisämaksuista (esim. vakuutusmaksut) sekä palvelumaksuista (esim. varauksen muutosmaksut), ellei Yhteistyökumppani erikseen toisin ilmoita.
 
9 Ehtojen rikkominen, jäsenyyden päättyminen, ohjelmapäivitykset
 
9.1 Jäsen voi irtisanoa ohjelman jäsenyyden milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti PINS.COlle. Jäsenellä on irtisanomisilmoituksen lähettämisestä yksi (1) kuukausi aikaa käyttää kertyneet pinssit, jonka jälkeen jäljellä olevia pinssejä ei hyvitetä tai korvata muulla tavoin. Pinssejä ei ole mahdollisuutta siirtää.
9.2 PINS.CO voi irtisanoa Jäsenen jäsenyyden Ohjelmassa päättymään välittömästi, mikäli:
9.2.1 Jäsenen ilmoitetut henkilötiedot ovat virheellisiä tai epätarkkoja, eikä niitä korjata PINS.CO:n pyynnön jälkeen kohtuullisessa ajassa;
9.2.2 Jäsen rekisteröi Ohjelmaan toisen henkilön oikeudettomasti; 
9.2.3 Jäsen väärinkäyttää palvelua tai yrittää sitä, kuten perusteettoman taloudellisen edun tavoittelu itselle tai kolmannelle osapuolelle;
9.2.4 Jäsen toimii muutoin näiden Ehtojen tai soveltuvien lakien vastaisesti; tai
9.2.5 Jäsen aiheuttaa toiminnallaan tai laiminlyönnillään PINS.COille, sen Yhteistyökumppaneille ja/tai muille Ohjelman Jäsenille vahinkoa.
9.3 Mikäli PINS.CO irtisanoo edellä Jäsenen jäsenyyden kohdan 9.2.1 mukaisesti, on Jäsenellä kuitenkin yksi (1) kuukausi aikaa irtisanomisesta käyttää kertyneet pinssit. Edellä kohdissa 9.2.2 – 9.2.5 mainituissa tapauksissa PINS.CO:lla on oikeus jäädyttää Jäsenen Tili ja mitätöidä kyseisen Jäsenen pinssit välittömästi. PINS.CO ilmoittaa tällöin Jäsenelle kirjallisesti PINS-jäsenyyden irtisanomisesta, sen syystä ja pinssien mitätöimisestä. 
9.4 Kun PINS.CO on irtisanonut Jäsenen jäsenyyden Ohjelmassa, sitä ei voida enää jatkaa.
9.5 Jos Yhteistyökumppani lopettaa yhteistyön PINS.CO:n kanssa, kyseisen Yhteistyökumppanin tuotteista/palveluista kertyneet pinssit jäävät Jäsenen tilille niiden vanhentumiseen saakka.
9.6 PINS.CO pidättää oikeuden Ohjelman lakkauttamiseen milloin tahansa tai sen korvaamiseen toisella ohjelmalla. PINS.CO pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan Ohjelman lakkauttamisesta tai korvaamisesta Jäsenille viimeistään kolme (3) kuukautta etukäteen. PINS.CO:lla on oikeus siirtää jäsenyys edellä mainituissa tilanteissa korvaavan toisen ohjelman tarjoavalle kolmannelle osapuolelle taikka liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä, mikäli pakottava lainsäädäntö ei tätä estä. PINS.CO:lla on lisäksi aina oikeus siirtää jäsenyys konserninsa sisällä, mikäli se on perusteltua Ohjelman, sen tuottamisen tai siihen liittyvien muiden liiketoiminnallisten syiden vuoksi.
 
10 Tietosuoja
 
10.1 Ohjelman yhteydessä kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjä on PINS Finland Oy. Kerättyjä henkilötietoja käsitellään Suomen henkilötietolain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja muiden soveltuvien lakien mukaisesti Ohjelmaa koskevassa tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Tietosuojaseloste on nähtävillä Ohjelman verkkosivuilla sekä niissä paikoissa, joissa voi rekisteröityä Ohjelmaan.
 
11 Muut ehdot
 
11.1 Jäsenellä on velvollisuus käyttää ja säilyttää Korttia huolellisesti. Jäsenen tulee pyrkiä suojamaan Kortti korkeilta lämpötiloilta, sähkömagneettisilta vaikutuksilta ja mekaanisilta vaurioilta.
11.2 Jos Kortti hukkuu, varastetaan tai vaurioituu tai joku muu henkilö käyttää sitä ilman Jäsenen lupaa (tai jos Jäsenen Tiliä käyttää toinen henkilö), Jäsenen on ilmoitettava siitä välittömästi PINS-asiakaspalveluun. Jäsen on vastuussa kaikista Kortin tai tilitietojen käyttöyrityksistä, kunnes asiasta on ilmoitettu PINS-asiakaspalveluun. Uusi Kortti myönnetään maksutta.
11.3 PINS.CO:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tai täydentää näitä Ehtoja lainsäädännön muuttuessa taikka viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella, olennaisesti Ohjelman ylläpitoon vaikuttavan olosuhteen muutoksen vuoksi taikka muutoin tarpeen mukaan ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse, Verkkopalvelussa tai muulla asianmukaisella tavalla kohtuullisessa ajassa etukäteen Jäsenille. Jos Jäsen jatkaa jäsenyyttään Ohjelmassa, Jäsenen katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset ja lisäykset. Jos Jäsen ei hyväksy Ohjelman muutoksia, hän voi lakkauttaa jäsenyytensä näiden Ehtojen kohdan 9.1 mukaisesti. 
11.4 Ohjelmaan saattaa tulla uusia tai siitä saattaa poistua olemassa olevia Yhteistyökumppaneita, pinsseihin oikeuttavien Yhteistyökumppanin tuotteet tai palvelut taikka niistä kertyvä pinssien määrä saattaa muuttua taikka palkintoina tarjottavien tuotteiden tai palveluiden valikoima tai niihin vaadittavia pinssien määrää saatetaan muuttaa. Edellä mainitun kaltaiset muutokset kuuluvat Ohjelman ylläpitoon ja kehitykseen ja ne tehdään PINS.CO:n ja/tai Yhteistyökumppaneiden päätöksellä yksipuolisesti. Ellei PINS.CO yksittäistapauksessa muuta päätä, ei Jäsenille ilmoiteta edellä mainitun kaltaisista muutoksista erikseen. Kulloinkin ajantasaiset tiedot ovat Jäsenten saatavissa Verkkopalvelussa.
11.5 PINS.CO ei vastaa mistään Ohjelmaan liittyvästä tai sen yhteydessä Jäsenelle aiheutuvasta välillisestä vahingosta, ellei vahinko ole seurausta PINS.CO:n tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta. PINS.CO:n enimmäisvastuu kussakin tapauksessa rajoittuu enintään kyseisen vahinkoa kärsineen Jäsenen kuuden (6) edeltävän kuukauden aikana keräämien pinssien euromääräiseen arvoon.
 
12 Sovellettava laki ja oikeuspaikka
 
12.1 Ohjelmaan ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 
12.2 Jos jokin edellä mainituista ehdoista ei ole lain mukaan voimassa kokonaan tai osittain, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Näillä ehdoilla ei poiketa Jäsenelle sovellettavan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista.